Author Archive

Kaszubka

Na ti maszinie ò pòzwie „Kaszubka” z 1961 r. gwës nié le Kaszëbczi swétrë czë liwczi robiałë… 😉

Read more

Artistny Wikend Wiôlgô Wies 2010

W dniach 28 łżëkwiata – 2 maja we Wiôldżi Wsë béł III Kaszëbsczi Artistny Wikend w jaczim wzãło ùdzél 30 kùńsztôrzów z rozmajitëch strón Kaszëb ë Pòlsczi robiącëch wërzińczi, tobaczérë, wësziwë, malënczi na skle i jajach…

Dzél wërzinków mdze strojił binã na XII Zjôzd Kaszëbów, jaczi mdze 26 czerwińca w Pùckù.

Read more

Sto tësący

Milëczny Bracynowie ë Sostrë, Cotczi a Wùjowie, Kùzynowie i Kùzynczi, Sąsedzë a Sąsôdczi, Drëchòwie i Drëszczi, Białczi ë Chłopi, Knôpi i Dzéwczãta, Kòlédzë a Kòleżanczi, Przëjôcele, Kamrôcë, Òbiwatele, Nôrodze, Domôcy mòji, Tczëwôrtny, Kòchóny Wëbòrcowie! Read more

Eyjafjallajokull

Nié, nié, nen titël to nie je zmiłka czë fela, ani téż gùtorzenié malińczégò dzecuszka. Eyjafjallajokull to pòzwa negò jislandzczégò, strôszégò smòka, jaczi zbùdzëł sã w slédnym czasu, plëjąc w niebò ògniã a dëmã. Read more

Debata

Do mòji zamiarzłi, zatacony w smiotach, przëstrojony w sniegòwi òbleczënk chatińczi, skrëti midzë chójką a brzózką na zberkù përdegóńsczégò Pëlckòwa, przëszedł brifka z lëstã. Chùtuszkò jem rozerwôł kùwertã czekawi, jaczé wiadło bënë ni sã tacy, le mój drëch nie dôł mie przeczëtac wòłającë:
– Ùczałô debata kòle naju mdze! Read more

Zlot czarowniców na Łësy Górze

Jedny nocë na Łësą Górã zlejcałë sã czarownice z całëch Kaszëb. Bëłë tã cotë ze Strzélna, Wierzchùcëna, Stajszewa, Smólna, Przódkòwa ë Kôrsëna.
Na zôczątkù zlotu kòżdô prezentérowa swòją miotlëcã: jak wiele pôli na sto, jak wchôdô w zôkrãtë, jaczi mô galop do setczi, jak chùtkò w lëfce lejcy, wieleż pôli a jaczé latos są w módze farwë sztila.
Pòtemù czarownicë wëmieniałë sã receptama a zaklãcama. Jedna drëdżi rôd radzëła jak, czim a nôlepi dzeckò zaczarzëc, krowóm mlékò òdebrac, z chłopów wszëtką mòc wëcygnąc, chòrosc zadac, jak lëchim zdrokã do òbarchnieniô doprowadzëc, jaczé zela wëzwëskac.

Read more

Piesniô mòrzëcë

Pòj, dó miã, pòj
Rãkã dôj
Pëszną piesnią
Wòłóm ce
          Wòłóm ce do se

Pòj, za mną, pòj
Jô cë dóm
Z
gladë mòrza
Òbrôz mój
         
Snôżi òbrôz mój

Pòj, do mie, pòj
Darënk wez
Sklący słuńcã
Mòrsczi skôrb
          Mòrsczi słuńca skôrb

Pòj, ze mną, pòj
W
spikù zdrój
Dze na wieczi
Bãdzesz mój
          Wieczno bãdzesz mój

Lëzëno, lëpińc 2009 r.

Kòlãda kòl Marcochów

Kòl Marcochów czëc je dzysô dzywné napiãcé. Tatk nerwés pôli cygaretã za cygaretą, mëma wcyg wëzérô bez òkno a dzecë zestrachóné òpòcuszkù sedzą na zófie.
– Mést òn ju sedzy ù Piépków – tatk stojącë w dómie òdpôlëł jednégò cygarulca òd drëdżégò, fëst sã zacygnął i wëdmùchnął z gãbë wiôlgą blónã dëmù prosto w pańską jizbã, co baro rozgòrzëło mëmkã.
– Nie palë terôzka! – zaczãła szkalowac na chłopa. – Ni mòżesz të sã piãc minut wstrzëmac. Paradnica wëwietrzonô a të w niã smrodzysz. Read more

Rôczimë do Pëlckòwa!

Pëlckòwsczi brifka wjéżdżając swòją stôrą, skrzëpiącą kòzą na mòje pòdwórzé, jak òdzëwiałi wrzeszczôł:
– Sezón, sezón!
– Sezón? – kąsk ùrzasłi, wcygając flot bùksë, wëkùlduksôł jem sã z mòjégò dodomkù ùbëtkù, dze sedzącë rozmëslôł jem ò żëcym.
– Në kò sezón! Letnikòm mùsz je dac do wiédzë, że më tuwò na nich żdajemë! – brifka zeskòkł z kòła. Read more

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.