Gwiżdż z Kamińcë Szlachecczi

Gwiżdż z pòmòcnikã w Kamińcë Szlachecczi, òdjimk: Angelika Szulfer

Na Kaszëbach na Wilëją darënczi dzecóm dôwô pòstacjô zwónô: Gwiôzdór, Gwiôzdka, Pani Gwiôzdka abò Panëszka. Przódë lat, w niejednëch môlach Kaszëbsczi, ju w adweńtowi czas, dodomë nawiedzywôl krëjamny Gwiżdż, chtëren zapòwiôdôl gwiôzdkã.

Dzysdnia Gwiżdża z pòmòcnikã mòże jesz pòtkac w Kamińcë Szlachecczi (gmina Stãżëca). Chòdzą òni tidzéń przed Wilëją pò dodomach, spisëją jaczé darënczi domôcy chcą dostac, a sprôwdzają czë wszëtcë są grzéczny.

Hewò tak ò ti pòstacji pisôl Andrzéj Bùkòwsczi:
Drugim zwiastunem zbliżania się świąt jest Gwiżdż albo Gwizd, jakaś tajemnicza postać, która w ciągu ostatnich kilkunastu dni Adwentu niepostrzeżenie chodzi wieczorami, skrada się pod okna. Nadsłuchuje, czy dzieci są grzeczne i przeciągle gwiżdże, wzbudzając postrach i zapowiadając w ten sposób, że niedługo, „gwiazdki” zaczną chodzić.
Zwyczaje kaszubskie w czasie Bożego Narodzenia, w: „Kaszuby”, nr 12/1936, s. 1.

Zôs Bernat Zëchta dôl taczi òpisënk:
Gwiżdż 1. ‘przewodnik oprowadzający gwiôzdkã i oznajmiający jej przybycie dzwonkiem lub gwizdaniem’
W Wygodzie i Chmielnie już trzy dni naprzód, w Żurominie nawet tydzień przedtem
gwiżdż òbchòdzy wies i gwizdaniem na piszczówce zapowiada odwiedziny gwiôzdczi, po czym wchodzi w dom i spisëje domôcëch ‘domowników’, szczególnie zaś dzecë. Zamiast ołówkiem posługuje się długim patykiem, skąd powstało tam przysłowie o kimś, kto niewyraźnie pisze: Ten tak pisze jak gwiżdż. Gwiżdż opuszczając chatę m.in. upomina starszëch, czyli rodziców (Wygoda):
A të òjcze, matkò, dzecë bróń,
Bò tu przińdze straszny kóń,
Bãdze skôkôł i wëwijôł,
I te môłé dzôtczi pòzabijôł!
(…) Strój
gwiżdża bywa różny. Najczęściej gwiżdż je òblokłi w kòżëch wëwrócony na rãbë, na głowie mô kapelusz, a w garscë trzimô krëkùlëcã.
Słownik gwar kaszubskich…, t. I, s. 395-6.

Za òdjimk a wiadla dzãkùjã Angelice Szulfer. A jak jesz ni môta pòdarków, tej wôrt kùpic co kaszëbsczégò z ji krómù FARWA.

ПЕСМИЦА ПРОТИВ КОВИДА

Bëla na piesniô na dzydniową chërã pò KASZËBSKÙ, bëla pò SLOWACKÙ, a terô je pò SERBSKÙ. Dolmaczënk zrëchtowôl drëch Kaszëbów Душан-Владислав Пажђерски.

То је кашаљ, кијавица,
ово пуна болница
и одвратна вештица.

Ово лице, оно нос.
Уз бурмут кијам
– добар штос.

Ево чешњак, ту је мед,
дај ми чаја – то је ред.

Ту су руке, пери их,
– за дуг живот, веруј ми.

Јер је најбоље на грип,
прати руке, то је хит.

Ко хоће да дуго живи,
купањем ће да се смири.

… a jakbë chto chcôl wicy pòznac serbsczi jãzëk, nen mòże sztudérowac gò na GDUŃSCZIM ÙNIWERSYTECE abò zapisac sã do SLAVË

PESNIČKA PROTI COVIDU

Koronavírus

Òbczas ùczbë slowacczégò jãzëka zrëchtowôl jem dolmaczënk Nót na dzysdniową chërã. Za pòmòc kòl dolmaczënkù dzãkùjã mòji szkólny Adrianie – je to nadzwëk dobrô a cerplëwô lektorka 🙂
Żlë bë chtos chcôl naùczëc sã slowacczégò, abò jinszégò slowiańsczégò jãzëkã (w tim téż kaszëbsczégò), bédëjã: Slava Centrum Języków Słowiańskich. Terôczas kùrsë prowadzoné są o-line.
Ùczącë sã slowacczégò pòmôgóm so òbzérającë bëlny karnyl na youtubie: Slovenčina ako cudzí jazyk, rôd téż czëtóm wpisënczi na blogach: Słowacki galimatias a PolishSlovak. Króm tegò czãsto òbzéróm telewizyjny turnér DUEL.  

Cali tekst Pesničky proti covidu pò slowackù nalézeta niżi / Celý text Pesničky proti covidu v slovenčine nájdete nižšie:    

Continue reading “PESNIČKA PROTI COVIDU”

Zjazdowô Piesniô Kaszëbów

W zélnikù 2020 rokù w jinternetach mia premiera Zjazdowô Piesniô Kaszëbów – szpòrtownô przeróbka „Kaszëbszich nótów” spiéwónëch na ôrt Reggae punk. Twórcama ny mowòmódny wersje „Nótów” je krëjamné karno KRÒ (Kaszëbsczi Rock Òbrzãdowi). Piesnie pòslëchac móże na jejich youtubòwim karnylu.

Malënczi do animòwónégò klipù zrëchtowa Asza Grudnik.

Ò „Kaszëbsczich nótach” a ji rozmajitëch wariantach móżeta pòczëtac w dzélu Kaszëbsczé nótë / Kaszubskie nuty
Zjazdowô Piesniô Kaszëbów to drëgô frańtówka, jakô je zrëchtowónô bez karno KRÒ. W czerwińcu w jinternetach pòkôza sã piesniô Scynanié Kani (Jidzemë z Kanią). Jak zapòwiôdają nôleżnicë karna, ju wnetk to dô do pòslëchaniô nowi sztëczk…

Pòdlaszczé wiwczasë

Doch Jo!

W slédnym czasu na Kaszëbach pòjawia sã nowô firma – Doch Jo!, jakô bédëje rozmajité kaszëbsczé pamiątczi. Jak dopiérze w jinternetowim krómie móże kùpic kòszulczi, tasczi a tasze òbzdobioné nowòmódnyma malënkama. Doch Jo! móże téż pòtkac na rozmajitëch kaszëbsczich rozegracjach. Tuwò czile òdjimków z Kaszëbsczégò Festinu w Pùckù:

Kąsk wicy ò Doch jo! móżeta pòczëtac na starnie PROJEKT KASZËBË

Doch Jo! Widzy mie sã to!

Bùczka

Bùczka to jigra, co w niã przódë lat griwelë naju ópòwie. Do graniô brekòwelë grëbszëch czijów ë òkrãglégò kama. Czile lat temù Adóm Hébel ùmëslil so przëbôczëc ną zabëtą jigrã – tak pòwsta Kaszëbskô Liga Bùczczi. Bùczka to nie je le jigra, ale téż bëlnô ùdba na rozkòscérzanié wiédzë ò kaszëbsczi kùlturze, jãzëkù a naju zapëzglony historëji. Gwës w bùczkã griwôl, jeden z najich nôbëlniészëch dzejarzów a pisôrzów, Aleksãder Labùda…
Hewò czile fòtografków z bùczkòwëch miónków (Lëzëno, 22 lëpińca 2020):

Lëteracczé zéńdzenié kòl Bòrowi Cotczi

Slów më slëchalë, nótë zaspiéwalë, jestkù zjôdlë, pitkù wëpilë… Le ną razą nié kòl Felë Bôska-Bòrzëszkòwsczi w ògródkù, blós w gòscyńcu Bòrowô Cotka kòle Lëpùsza. Hewò czile òdjimków z lëteracczégò zéńdzeniô, jaczé zrëchtowa Wastnô Fela z pòmòcą m.jin. Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie:

Zjazdowé wspòminczi…


Na latosy Zjôzd 2020 r. mielë më ju z brifką a lesnym wszëtkò przërëchtowóné: czôrno-żôłté ruchna, fanë, banérë z zéwiszczama, szormë na deszcz abò słuńce, szpëlnowé różczi na glanc wëpòlérowóné, 5 kilo tobaczi, pò rezerwòwi wiertlówce na łep… Ë co? Ë nick! Bez negò kòrunawirusa latosy Zjôzd je òdwòłóny (abò òdsëniãti na sw. Nigdosza – kò rozmajice gôdają).
Tak tej, miast do Pùcka jachac, më zarôczëlë wszëtczich na naj’ gwôsny Zjôzd do Pëlckòwa, chtëren béł tedë czedë béł, w môlu, chtëren nie je znóny, ale kòżden jeden rozmieje letkò w nien trafic.


Jo, wicy ò Zjezdze w Pëlckòwie, przeczëtôta w lëpińcowò-zélnikòwi „Pomeranii”

DOPÒWIESC:
Na Zjôzd, co miôl bëc w 2020 rokù, ale jaczégò bez kòwidową chërã nie bëlo, karno KRÒ przërëchtowalo ZJAZDOWÉ NÓTË

Timczasã rôczã do òdjimkòwëch wspòminków z ùszlëch Zjazdów Kaszëbów (lata 2009-2022)
XXIII Zjôzd Kaszëbów Brusë 2022 r.
XXII Zjôzd Kaszëbów Pùck 2021 rok
XXI Zjôzd Kaszëbów Chònicë 2019 rok
XX Zjôzd Kaszëbów Lëzëno 2018 rok
XIX Zjôzd Kaszëbów Rëmiô 2017 rok Rëmiô part 2
XVIII Zjôzd Kaszëbów Wdzydze 2016 rok
XVII Zjôzd Kaszëbów Réda 2015 rok
XVI Zjôzd Kaszëbów Gduńsczi Pruszcz 2014 rok
XV Zjôzd Kaszëbów Wiôlgô Wies 2013 rok
XIV Zjôzd Kaszëbów Sopòtë 2012 rok
XIII Zjôzd Kaszëbów Lãbòrg 2011 rok
XII Zjôzd Kaszëbów Pùck 2010 rok
Na Zjôzd do Pùcka napisôl jem tekst piesnie pt.: Pùckô frańtówka, mùzyka ùsadzyl T. Korthals, a zaspiéwelë Manijôcë:XI Zjôzd Kaszëbów Bëtowò 2009 rok:

Kùsfeldzczi pòżarnicë

Sw. Florión, grafika z PÒLONË

Czwiôrtégò maja 1817 rokù bél rodzony naj’ Florión Cenôwa – chtëren swòje pierszé miono dostôl prawie òd patrona tegò dnia swiãtégò Floriana. A jak je wiedzec sw. Florión je m.jin. patronã pòżarników (strażaków, ògniôrzów). Temù téż na jejich swiãto dôwajã artikel napisóny bez P. Struka (rëbôka) ò tim, jak w Kùsfeldze (Kùznicy) fajerwerã grindowalë. Nen tekst delë do smarë w wejrowsczim pismionie „Przyjaciel Ludu Kaszubskiego” (nr 22, gòdnik 1937 r.), a w toruńsczim cządnikù „Strażak Pomorski” (nr 12, gòdnik 1937 r.).  Jeden tekst – dwa pisënczi…

Continue reading “Kùsfeldzczi pòżarnicë”

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.