Archive for the ‘ Wiadła ’ Category

Z rézë do Bùdzëszëna

Pëszny gard, bëlny lëdze! Jak mie sã miasta nie widzą, tak w Bùdzëszënie jô bë nawetkã rôd zamieszkôł. W nym spòkójnym a snôżim miesce mieszkają w wikszoscë Miemcë. Łużiczanowie są miészëzną. Ti żëją wkół Bùdzëszëna pò wsach, jaczé są nawetka w 90% słowiańsczé. Równak nie czuł jem, bë chtos miôł co procëm, bë pòzywac Bùdzëszëno stolëcą Górnëch Łużëców. W nym przëtrôfkù je jinaczi, jak na Kaszëbach, dze wiela mieszkeńców Gduńska rôd bë wkół miasta mùr zbùdowa, bë ti „wsiowi” Kaszëbi do nich nie przëjeżdżelë.

Łużicczégò (pò prôwdze górnołużicczégò) na szasëjach nie je czëc, ale je widzec. Wszëtczé ùrzãdowé tôfle, czë pòzwë sztrasów są w dwùch jãzëkach. Tam-sam je téż jakô serbskô reklama pensjonatu czë gòspòdë, np. tipiczno łużicczi, co sã nazéwô Wjelbik. Czej zańdzemë do Serbsczégò Mùzeùm, co je w stôrim zómkù, tej ju naju pò łużickù przëwitają. Wszëtcë mùzealnicë w nym jãzëkù gôdają (dzél z nich znaje téż pòlsczi). Kòle zómkù stoji bùdink Dźiwadła to je serbsczégò téatrë, a w miesce dzejają rozmajité łużicczé towarzëstwa, np. mùzyczné.

Wieczór je dze sadnąc, co wëpic ë smaczno zjesc. Bédëjã gòspòdã, pòzwiã jã „Pòd mnichã”, dze mają kôrtë w stôrogermańsczi gôdce napisóné, a chto nie rozmieje dostónie kôrtã pò pòlskù.

Żôl, że nie bëło czasu môlów wkół Bùdzëszëna òbjachac… Ne cëż nót bëło w Serbsczim Mùzeùm wëstawã ò Kaszëbach rëchtowac…

1

Read more

Costernia 2014

Ju piãtnôsti rôz Remùsë z pòmòrsczich wëdôwiznów przëkarowalë do Kòscérznë ze swòjima ksążkama. Nôbarżi rôd jem z nëch napisónëch pò kaszëbskù. Òsoblëwie wôrtné przeczëtaniô są dwie pòwiesce – „Żôłti KamStanisława Janczégò (dolmaczënk z pòlsczégò) ë „SmùgãArtura Jabłońsczégò… wëbaczëta – Jablońsczéhò – kò òn Bëlôk. 

Pò prôwdze bëlné prozatorsczé dokôzë, co sã je w jedną noc czëtô. Kòl leżnoscë brawa dlô Gracjanë Pòtrëkùs za snôżé ùdbë òbkłôdków!

Czej ruk-cuk skùńcził jem czëtac „Żôłti kam” ë „Smùgã” pòmëslôł jem – to szmakô za wicy. Tej żdajã na pòstãpné ksążczi nié le méstrów Stanisława z Miasta ë Artura z Czôrnéhò Mlina ale téż Piotra z Bëtowa, Witołda z Głodnicë, Grégòra z Wiela… (Nie je to dzywné, że za pisanié prozë pò kaszëbskù bierzą sã slédnym czasã leno chłopi? Kò Wa białczi, òkróm dôwaniô chłopsczémù ôrtowi natchnieniô, téż rozmiejeta pióro pò papiórze prowadzëc.)

Móm nôdzejã, że w za rok Costerina, jistno jak latos, mdze w nowé kaszëbsczé ksążczi bòkadnô, a wòda nie mdze z nieba leca – kò ani lëdze ani papiór deszczowégò wiodra nie lëdają.

PS. Spisënk latosëch dobéwców nalézëta na starnie Miesczi Biblioteczi w Kòscérznie pòd adresą http://biblioteka.kna.pl/

???????? Read more

XVI Zjôzd Kaszëbów

Pò latosym Zjôzdze w Gduńsczim Pruszczu nodżi bòlą… Donąd a nazôd a jesz rôz, a jesz rôz, a jesz rôz… Nômni dwa kilo mni – nié le òd chòdzeniô. Faktoriô dobëtô, ale bëlno nie pòznónô. Mdze òrãdz, żebë jesz rôz przëjachac. Knéra tobaką zasztopónô. Nagôdóny, wëkùszkóny a wëscëskóny jem za wszëtczé czasë. Kąsk rozmajitëma fizmatentama òbkùpiony, np. zégro-bùdlo-Remùsã. Mléczné Krusze jesz dopiérze òczë pasą, szmakanié mdze pózni. Na binie Paweł Ruszkòwsczi czarził a jeden bëlny mùzykańta z Lëzëna pòkôzywôł Klasã w banie. Ta bëła përznã lózô, ale jak wiedno wiesołô – pòzdrówczi dlô Chòniców, Lëzëna a Łodze. Nie wiém czemù sztótama kòlibało!

SONY DSC

Read more

Pò kaszëbskù w pùczim Makù

KONKURS KASZUBSKI 2014

Niesama w Stôri Hëce

Hewò czile òdjimków ze szpektôczla pt. Niesama, jaczi béł w niedzelã 30 strëmiannika w Stôri Hëce.

SONY DSC Read more

Hòkej

Téż tã mdã…

Plakat pl

Cëż mdze lóz czëtôj dali: Read more

Niesama w Stôri Hëce

Baro serdeczno rôczã. Spòdlecznô Szkòła w Stôri Hëce, niedzela, 30 strëmiannika, 5 pò pôłnim. Fejn mdze w całoscë nen dokôz òbezdrzec 🙂

niesama

Hewò czile òdjimków z łóńsczégò szpektôczla w Chònicach:

???????? Read more

Bibliowé zéńdzenié przed Verba Sacra 2014

Ksądz Tadeùsz Reszka serdeczno rôczi

na zéńdzenié z prof. ò. Adamã Sykòrą

pt.

ABY LEPIEJ ZROZUMIEĆ BOŻE SŁOWO

jaczé mdze dzéń przed VERBA SACRA tj. 2 gromicznika (niedzela)

w gòdzënach 2-5 pò pôłnim

w Zalë miona Jana Pawła II, kòl Wejrowsczi Kòlegiatë

przed verba sacra spotkanie z o A Sikora

„Głodnica” kaszëbsczi prozë

W sobòtã 28 séwnika béł jem zajachóny do królestwa Wastów Bòbrowsczich na Głodnicã. Prawie warałë tã warkòwnie dlô piszącëch pò kaszëbskù zrëchtowóné bez Kaszëbską Jednotã. Pò pôłnim gòscã na warkòwniach béł prof. Daniel Kalinowsczi, chtëren gôdôł ò gender w lëteraturze… Dali wątkù gender nie mdã rozwijôł, bò mùszôł jem nëkac do Wejrowa, dze ò 5 pò pôłnim dobiwcóm XIV Prozatorsczégò Kònkùrsu miona Jana Drzéżdżóna wrãcziwóné bëłë nôdgrodë. Òrganizatorama latoségò kònkùrsu bëlë cządnik „Pomerania” ë Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie.
Jury w składze prof. Jerzi Samp, prof. Tadeùsz Linkner ë Bògùmiła Cërockô rozsądzëło wejle tak:
I môl dlô Artura Jabłońsczégò
II môl dlô Jerzégò Hòppe ë Wòjcecha Mëszka
III môl dlô Grégòra Schramke
Wëprzédnienié dlô Anë Skòtnicczi.
Òbczas ti rozegracëji Jerzi Hòppe promòwôł swòją ksążkã pt. „Gôdczi wùje Léòna”, w jaczi nalezc mòże jegò felietóné drëkòwóné przódë w “Rëmsczi Klëce”.

???????? Read more

Nataliô czëtô bôjkã

Dzysô trafił jem w sécë bôjkã, dôwno temù napisóną bez mie, a czëtóną bez Nataliã Szroeder pt. „Diôbelsczé skrzëpice”. Mòżeta jã nalezc na youtube (kliknij tuwò) abò na platce wëdóny bez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié pt. „Najpiękniejsze bajki i baśnie kaszubskie” cz. 3.

okładka

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.