Archive for the ‘ Wiadła ’ Category

XVI Zjôzd Kaszëbów

Pò latosym Zjôzdze w Gduńsczim Pruszczu nodżi bòlą… Donąd a nazôd a jesz rôz, a jesz rôz, a jesz rôz… Nômni dwa kilo mni – nié le òd chòdzeniô. Faktoriô dobëtô, ale bëlno nie pòznónô. Mdze òrãdz, żebë jesz rôz przëjachac. Knéra tobaką zasztopónô. Nagôdóny, wëkùszkóny a wëscëskóny jem za wszëtczé czasë. Kąsk rozmajitëma fizmatentama òbkùpiony, np. zégro-bùdlo-Remùsã. Mléczné Krusze jesz dopiérze òczë pasą, szmakanié mdze pózni. Na binie Paweł Ruszkòwsczi czarził a jeden bëlny mùzykańta z Lëzëna pòkôzywôł Klasã w banie. Ta bëła përznã lózô, ale jak wiedno wiesołô – pòzdrówczi dlô Chòniców, Lëzëna a Łodze. Nie wiém czemù sztótama kòlibało!

SONY DSC

Read more

Pò kaszëbskù w pùczim Makù

KONKURS KASZUBSKI 2014

Niesama w Stôri Hëce

Hewò czile òdjimków ze szpektôczla pt. Niesama, jaczi béł w niedzelã 30 strëmiannika w Stôri Hëce.

SONY DSC Read more

Hòkej

Téż tã mdã…

Plakat pl

Cëż mdze lóz czëtôj dali: Read more

Niesama w Stôri Hëce

Baro serdeczno rôczã. Spòdlecznô Szkòła w Stôri Hëce, niedzela, 30 strëmiannika, 5 pò pôłnim. Fejn mdze w całoscë nen dokôz òbezdrzec 🙂

niesama

Hewò czile òdjimków z łóńsczégò szpektôczla w Chònicach:

???????? Read more

Bibliowé zéńdzenié przed Verba Sacra 2014

Ksądz Tadeùsz Reszka serdeczno rôczi

na zéńdzenié z prof. ò. Adamã Sykòrą

pt.

ABY LEPIEJ ZROZUMIEĆ BOŻE SŁOWO

jaczé mdze dzéń przed VERBA SACRA tj. 2 gromicznika (niedzela)

w gòdzënach 2-5 pò pôłnim

w Zalë miona Jana Pawła II, kòl Wejrowsczi Kòlegiatë

przed verba sacra spotkanie z o A Sikora

„Głodnica” kaszëbsczi prozë

W sobòtã 28 séwnika béł jem zajachóny do królestwa Wastów Bòbrowsczich na Głodnicã. Prawie warałë tã warkòwnie dlô piszącëch pò kaszëbskù zrëchtowóné bez Kaszëbską Jednotã. Pò pôłnim gòscã na warkòwniach béł prof. Daniel Kalinowsczi, chtëren gôdôł ò gender w lëteraturze… Dali wątkù gender nie mdã rozwijôł, bò mùszôł jem nëkac do Wejrowa, dze ò 5 pò pôłnim dobiwcóm XIV Prozatorsczégò Kònkùrsu miona Jana Drzéżdżóna wrãcziwóné bëłë nôdgrodë. Òrganizatorama latoségò kònkùrsu bëlë cządnik „Pomerania” ë Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie.
Jury w składze prof. Jerzi Samp, prof. Tadeùsz Linkner ë Bògùmiła Cërockô rozsądzëło wejle tak:
I môl dlô Artura Jabłońsczégò
II môl dlô Jerzégò Hòppe ë Wòjcecha Mëszka
III môl dlô Grégòra Schramke
Wëprzédnienié dlô Anë Skòtnicczi.
Òbczas ti rozegracëji Jerzi Hòppe promòwôł swòją ksążkã pt. „Gôdczi wùje Léòna”, w jaczi nalezc mòże jegò felietóné drëkòwóné przódë w “Rëmsczi Klëce”.

???????? Read more

Nataliô czëtô bôjkã

Dzysô trafił jem w sécë bôjkã, dôwno temù napisóną bez mie, a czëtóną bez Nataliã Szroeder pt. „Diôbelsczé skrzëpice”. Mòżeta jã nalezc na youtube (kliknij tuwò) abò na platce wëdóny bez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié pt. „Najpiękniejsze bajki i baśnie kaszubskie” cz. 3.

okładka

Do Kòscérznë w pòdzartëch kùrpach?

XIV Tardżi Ksążczi w Kòscérznie
Region, KPZ, Rost, Czëc, Bernardinum, Oskar a jesz pôrã wëdôwiznów przëjachało 19 lëpińca 2013 r. do Kòscérznë, bë zabédowac czëtińcóm swòje ksążczi. Lëdzy òbzérającëch, a nawetka taczich co kùpialë (!) bëło dosc tëli. Wëdôwcowie, jak wiedno gniotlë, że lëchò no sprzedôwanié ksążków jidze, że ni ma pieniądzy, że biéda, że lëdze nie chcą czëtac… Równak nie widzôł jem bë w pòdzartëch kùrpach, jak nen Remùs, co sedzy na kòscérsczim rënkù, chôdelë. Swòjich karów z ksążkama téż ni mùszą pchac… le czasã co w nie wlac.
Nie gôdajã, że je dobrze, le tak baro lëchò mést téż nié… Jinaczi, żlë jidze ò kaszëbskòjãzëkòwą pismieniznã. Kò za wiele nowiznów na stojiszczach nie bëło widzec. Mało prozë a pòezje, dramë wcale.
Kąsk béł jem zadzëwòwóny, że kaszëbskô pòwiesc Artura Jabłońsczégò „Namerkôny” dosta 3 plac w kategòrie prozë. Czemù trzecy, czej niżódny kònkùrencje ni mia? Mòże za majstrowanié kòl pisënkù – kò napisónô je w bëlôcczim dialekce. To ju krëjamnota sãdzów.
Móm nôdzejã, że za rok kaszëbsczi prozë mdze wiele wicy, kò mòże latosy prozatorsczi kònkùrs m. Jana Drzéżdżóna dô jaczi bëlny brzôd.

Spisënk dobiwców a wëprzédnionëch w XIV Targach nalézeta TUWÒ

1 Read more

Prezydeńt Kòmòrowsczi z mëmą w Klukach

We wtórk 16 lëpińca 2013 r. Kluczi òdwiedzył Prezydeńt Pòlsczi Repùbliczi Bronisłôw Kòmòrowsczi. Przëjachóny béł razã ze swòją mëmą Jadwigą. Na wizyta òsoblëwie bëła wôżnô dlô ni. Kò w 1948 r. bëła òna na nym samim placu, le tedë warënczi bëłë czësto jinszé. Wnenczas żëlë jesz tuwò Kaszëbi Nadłebsczi… To co sã z nima dzejało, a jaczé bëłë biôtczi midzë nima a przeszłima w ne stronë pò wòjnie òsadnikama ze wschòdë òpisa Wastnô Jadwiga w swòjim magistersczim dokôzu z 1949 r.
Òkazëje sã, że òjc Prezydeńta, Zygmùńt, téż badérowôł Kaszëbów, le nëch żëjącëch w Kanadze. Béł kòl nich w 70. latach. Brzadã ti rézë béł dokôz ò zwëkach ë òbrzãdach Kanadijsczich Kaszëbów. Na pamiątkã zéńdzeniô z Prezydeńtã Kòmòrowsczim kòpie negò dokôzu dostelë pòmòrsczi mùzealnicë, jaczi przëjachelë m.jin. z Bëtowa, Wdzëdzów, Pùcka, Lãbòrga, Wejrowa.
Òb czas zéńdzeniô wiele bëło gôdczi ò wielokùlturowòscë a szacënkù dlô rozmajitëch kùlturów a miészëznów żëjącëch w Pòlsce. Gôdôł ò tim prof. Cezari Òbracht-Prondzyńsczi a Prezydeńt Bronisłôw Kòmòrowsczi. Kò niechtërny kąsk sã zadzëwòwelë, czej Prezydeńt scwierdzył, jak dobrze mielë Kaszëbi w Pòlsce w midzëwòjnowim cządze…
Latos skansen w Klukach fejrëje 50 lat dzejaniô. Z ną roczëzną zrzeszonëch je wiele jimprezów a wëstawów, m.jin. pò Kaszëbach wãdrëje wëstawa pt. „Nazywano ich Słowińcami”, jakô 22 lëpińca mdze òtemkłô w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë a Mùzyczi w Wejrowie. W séwnikù w Klukach mdze wiôldżé fejrowanié, na jaczé mają przëjachac z Hambùrga pòtomkòwie Kaszëbów, jaczi żëlë tuwò do 70. lat XX stalata.

1

Read more

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.