Sto tësący

Milëczny Bracynowie ë Sostrë, Cotczi a Wùjowie, Kùzynowie i Kùzynczi, Sąsedzë a Sąsôdczi, Drëchòwie i Drëszczi, Białczi ë Chłopi, Knôpi i Dzéwczãta, Kòlédzë a Kòleżanczi, Przëjôcele, Kamrôcë, Òbiwatele, Nôrodze, Domôcy mòji, Tczëwôrtny, Kòchóny Wëbòrcowie!
Dzysô jô wëcygóm rãkã do Waju proszącą – nie skamżëta pòdpisów pòpiarcégò dlô mie – Wajégò kandidata na prezydeńta. Nôlepszégò, nôbëlnészégò, nôwôrtnészégò, nôrozëmnészégò, nômądrzészégò kandidata z wszëtczich kandidatów.
Bôczëta, że czasu mało òstało. Le do szóstégò maja mùszi sto tësący pòdpisów zebrac. Jeżlë tëli sã zbierze Waju kandidat, to znaczi jô, mdze w Państwòwi Wëlacëjny Kòmisje na kandidata zarejestrowóny. Jo, jô tak samò jak Wa mëslã, że to je głëpòta, doch mie ju sztërdzescë lat temù jakno kandidata na TW zarejestrowelë. Në kò cëż zrobic. Żlë sto tësący mùszi bëc to mdze! Wierzã w Waju!
Wezmë sã a zbierzëta je dlô mie! Niech pòdpisze mëma, tatk, córka, syn, zãc, óma, ópa, cotka, wùja, kùzyna, kùzynka, spòdleczné, gimnazjowé a strzédnoszkòłowé dzecë, ne òd cëca òderwóné, a ne jesz nie pòczãté. Wa doch wiéta, że jô móm starã ò wszëtczich mòjich Wëbòrców.
Pòdpisëjta wszëtcë, co jesta w sztãdze grifel w rãce ùtrzëmac. A jak chto ni mòże, tej pòdtrzëmita mù jegò trzãsącą sã rãkã. Rëchùjã na Waju jistno jak na pòdpisë nëch, co ju są tam wësok, w niebiańsczim raju. Jo, jo w raju, tec dëchë najich przódków, jô to bëlno wiém, téż mie pòpiérają.
Zbiérôjta pòdpisë pò miastach, wsach a pùstkach, na sztrasach, w szkòłach, przedszkòlach, w robòce, na pòczce, w krómach, lazaretach, dodomach kùlturë, ùrzãdach, gòspòdach, wszãdze tam dze mie znają a nie znają.
Tczëwôrtny Wëbòrcowie mòji! Dómë radã! Ruk-cuk ne sto tësący pòdpisów na mie zbierzëta, pòtemù swój głos na mie do ùrnë wrzucyta, a czej jô dobądã, tej jô Wama dóm!

Waj prezydentczi kandidat Rómk Drzéżdżónk

Norda, 30 łżëkwiata 2010

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.