Zlot czarowniców na Łësy Górze

Jedny nocë na Łësą Górã zlejcałë sã czarownice z całëch Kaszëb. Bëłë tã cotë ze Strzélna, Wierzchùcëna, Stajszewa, Smólna, Przódkòwa ë Kôrsëna.
Na zôczątkù zlotu kòżdô prezentérowa swòją miotlëcã: jak wiele pôli na sto, jak wchôdô w zôkrãtë, jaczi mô galop do setczi, jak chùtkò w lëfce lejcy, wieleż pôli a jaczé latos są w módze farwë sztila.
Pòtemù czarownicë wëmieniałë sã receptama a zaklãcama. Jedna drëdżi rôd radzëła jak, czim a nôlepi dzeckò zaczarzëc, krowóm mlékò òdebrac, z chłopów wszëtką mòc wëcygnąc, chòrosc zadac, jak lëchim zdrokã do òbarchnieniô doprowadzëc, jaczé zela wëzwëskac.


Slédnym pąktã programù béł pòkôzk czarowniczi módë. Smóleńsczé heksë miałë czësto tradicëjny pòzdrzatk na òbleczënk – pòkôzałë stôré szôtorë na chrzebce, dzurawé sztréflë, refòrmë na slôdkù, chùstë na głowie, kòrczi na nogach – ùbùwałë sã jak jejich mëmë, starczi ë prastarczi.
Przódkòwsczé heksë, czej wzérałë na ne smóleńsczé baro sã wëszczérzałë wòłając:
– Wa, babë, żëjeta jesz w XIX stalatim, a to mùszi z pòkrokã jic! Tec mómë XXI wiek. Bùksë, strińdżi, krótczé bluzczi – to cë je nowòmódnô czarowniczô móda – wòłałë.
Wierzchucyńsczé chwacëłë mòcni miotłë w gôrscë:
– Tradicjô a zwëk są nôwôżniészé! Wek ze stringama na czarowniczim slôdkù. Précz!
Procëm bëłë kôrsyńsczé ë strzéleńsczé:
– Tradicjô jo, ale swiat do przódkù jidze. Przódkòwsczé babë mają prôwdã – scygnãłë z se stôré ruchna, pòd jaczima krëłë nowé.
– Zdrada! – riknãłë ne ze Stajszewa ë rëszëłë wëcmanim na nowòmódné bijąc, tłëkąc, cygnąc za klatë, knérë, lejąc pò chrzebtach, szpérach, zdzérając ruchna, drapiąc pazurama, kòpiąc a smarëjąc z całi mòcë sztilama.
Béł tã téż miãdzë nima nen diôbeł, co sã slëni, rodã z Lëni. Nôprzód chcôł czarownicë rozdzélëc, ale czedë dwa razë pò rogach dostôł dôł so pòkù:
– A namknioné! Niech sã cotë tłëką – ùrzasłi skrił sã biédôk w Parchòwie, dze do dzysô dnia sã chòwie.

Norda, séwnik 2009

One Reply to “Zlot czarowniców na Łësy Górze”

  1. Mie sã widzy richtich! Ten sztrid midzë tradicja a módą je nawetka kòle heksów. Kò tak mùszi bëc wszãdze.

    I to je rëcht, że czej sã białczi sztridëją to sóm diôbeł mô namkłé, bò nick nie ùradzy.

Comments are closed.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.