Nótë w Serakòjcach

????????

Wtórk 5 maja 2015 rokù. Drzewiany kòscół w Serakòjach. Bënë młodzëzna z gimnazjum i spòdleczny szkòłë, dzecë z karna „Tuchlińskie Skrzaty”, përznã starszëch. Biją zwònë na 12. Zeszłëch witô a wëstawã pt. „To je krótczé, to je dłudżé…” òtmikô Emiliô Reclaf z Gminowégò Òstrzódka Kùlturë. Dzecë z Tëchlëna pëszno spiéwają. „Kaszëbsczé nótë” prezentëją w snôżi wersji. Miast „to je prosté, to je krzëwé” je „to je prosté, to je skòsné”. Tak trzëmac! Trójné dzãka Skrzatom! Dzãka wastnie Emilie i Irenie Kùlwikòwsczi – direchtorce GÒK w Serakòjcach. Dzãka Anie Dunst z Wëdôwiznë KPZ.

Continue reading “Nótë w Serakòjcach”

Na Gòdë

Wszëtczégò bëlnégò na Gòdë!

????????

Gwiôzdkòwé nótë do pòsłëchniô a òbezdrzeniô w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie.

Malënk Ana Kąkòl

Góra Lemana

W dniach 25 ë 26 rujana béł jem w Tëchòmiu na warkòwniach gazétników zrëchtowónëch bez cządnik „Pòmeraniô”. Z Andrzejã Kraùze dostalë ma zadanié wëwiedzec sã cëż czekawégò je w Piôsznie. Chòc zëmno bëlo jak brzëdôl, równak lónowa sã nama zajachac do Klémensa Lemana – Kaszëbë, chtëren mô wiele czekawëch ùdbów. Midzë jinszima ùmëslëł so wëbùdowac 20-métrową tormã, wioskã Gòtów czë zrëchtowac dlô szkòlôków lasową klasã. Brzôd naji z Andrzejã wanodżi na Górã Lemana mdze mógł òszmakac w „Pòmeranie”. Na dzysô mùszi sygnąc czile òdjimków z Piôszna ë Tëchòmia.

SONY DSC

Continue reading “Góra Lemana”

Z rézë do Bùdzëszëna

Pëszny gard, bëlny lëdze! Jak mie sã miasta nie widzą, tak w Bùdzëszënie jô bë nawetkã rôd zamieszkôł. W nym spòkójnym a snôżim miesce mieszkają w wikszoscë Miemcë. Łużiczanowie są miészëzną. Ti żëją wkół Bùdzëszëna pò wsach, jaczé są nawetka w 90% słowiańsczé. Równak nie czuł jem, bë chtos miôł co procëm, bë pòzywac Bùdzëszëno stolëcą Górnëch Łużëców. W nym przëtrôfkù je jinaczi, jak na Kaszëbach, dze wiela mieszkeńców Gduńska rôd bë wkół miasta mùr zbùdowa, bë ti „wsiowi” Kaszëbi do nich nie przëjeżdżelë.

Łużicczégò (pò prôwdze górnołużicczégò) na szasëjach nie je czëc, ale je widzec. Wszëtczé ùrzãdowé tôfle, czë pòzwë sztrasów są w dwùch jãzëkach. Tam-sam je téż jakô serbskô reklama pensjonatu czë gòspòdë, np. tipiczno łużicczi, co sã nazéwô Wjelbik. Czej zańdzemë do Serbsczégò Mùzeùm, co je w stôrim zómkù, tej ju naju pò łużickù przëwitają. Wszëtcë mùzealnicë w nym jãzëkù gôdają (dzél z nich znaje téż pòlsczi). Kòle zómkù stoji bùdink Dźiwadła to je serbsczégò téatrë, a w miesce dzejają rozmajité łużicczé towarzëstwa, np. mùzyczné.

Wieczór je dze sadnąc, co wëpic ë smaczno zjesc. Bédëjã gòspòdã, pòzwiã jã „Pòd mnichã”, dze mają kôrtë w stôrogermańsczi gôdce napisóné, a chto nie rozmieje dostónie kôrtã pò pòlskù.

Żôl, że nie bëło czasu môlów wkół Bùdzëszëna òbjachac… Ne cëż nót bëło w Serbsczim Mùzeùm wëstawã ò Kaszëbach rëchtowac…

1

Continue reading “Z rézë do Bùdzëszëna”

Costernia 2014

Ju piãtnôsti rôz Remùsë z pòmòrsczich wëdôwiznów przëkarowalë do Kòscérznë ze swòjima ksążkama. Nôbarżi rôd jem z nëch napisónëch pò kaszëbskù. Òsoblëwie wôrtné przeczëtaniô są dwie pòwiesce – „Żôłti KamStanisława Janczégò (dolmaczënk z pòlsczégò) ë „SmùgãArtura Jabłońsczégò… wëbaczëta – Jablońsczéhò – kò òn Bëlôk. 

Pò prôwdze bëlné prozatorsczé dokôzë, co sã je w jedną noc czëtô. Kòl leżnoscë brawa dlô Gracjanë Pòtrëkùs za snôżé ùdbë òbkłôdków!

Czej ruk-cuk skùńcził jem czëtac „Żôłti kam” ë „Smùgã” pòmëslôł jem – to szmakô za wicy. Tej żdajã na pòstãpné ksążczi nié le méstrów Stanisława z Miasta ë Artura z Czôrnéhò Mlina ale téż Piotra z Bëtowa, Witołda z Głodnicë, Grégòra z Wiela… (Nie je to dzywné, że za pisanié prozë pò kaszëbskù bierzą sã slédnym czasã leno chłopi? Kò Wa białczi, òkróm dôwaniô chłopsczémù ôrtowi natchnieniô, téż rozmiejeta pióro pò papiórze prowadzëc.)

Móm nôdzejã, że w za rok Costerina, jistno jak latos, mdze w nowé kaszëbsczé ksążczi bòkadnô, a wòda nie mdze z nieba leca – kò ani lëdze ani papiór deszczowégò wiodra nie lëdają.

PS. Spisënk latosëch dobéwców nalézëta na starnie Miesczi Biblioteczi w Kòscérznie pòd adresą http://biblioteka.kna.pl/

???????? Continue reading “Costernia 2014”