Sëwé szpòrtë z Przëjôcela (23)

Môłi Antk:
– Tatkù, co to je wizyta ë wizytacjô?
Tatk:
– Widzysz synkù, to je tak: Czej më jidzemë do cotczi na gòscënã, to je wizyta. A czej cotka przińdze do nas na gòscënã, tej to je wizytacjô.

Przyjaciel Ludu Kaszubskiego, nr 2, 1938 r.

***

Jinspektór rewidëje szkòłã ë pitô sã môłégò Antka:
– Pòwiédz mie, mój synkù, wiele je jeden i jeden?
Antk nie wié ë stoji sztël. Szkólny stoji slôdë za jinspektorã ë pòkazëje Antkòwi dwa pôlce. Antk wòłô:
– Panie jinspektorze, pón szkólny chce jic ruten!

***

– Tak ten dóm mô 50 tësący złotëch kòsztowac. Dobrze. Ale dze je chléw?
– Jaczi chléw?
– Dlô òsła, co ten dóm kùpi.

Przyjaciel Ludu Kaszubskiego, nr 3, 1938 r.

Sëwé szpòrtë z Przëjôcela (22)

– Mój nawòżeni widzy mie sã barzo dobrze, blós jegò òczë są trochã môłé.
– Na, òżeni le sã nôprzód, tej të ùzdrzisz jak jegò òczë sã wiôldżé zrobią.

***

Rekrucë przë wòjskù ùczą sã strzélac, ale lëchò trafią. Szarżant przëstąpił do jednégò rekruta, wzął mù karabin z rãczi, cylowôł, wëstrzélił ë téż nie trafił. Òn rzekł:
– Zdrzë le, tak të strzélôsz! Rozmiejesz të?
Ladëje jesz rôz, cylëje ë strzélô zôs fërbi!
– Zdrzë le, tak strzélô twój kamrôt!
Trzecy rôz szarżant miôł szczescé, bò trafił.
– Widzysz, tak żôłnérz mùszi strzelac! – rzekł òn sztolc ë szedł precz.

Przyjaciel Ludu Kaszubskiego, nr 1, 1938 r.

***

Gbùr do hańdlôrza:
– Ten kóń, co jô wczerô òd was kùpił, dzys reno zdechł.
Handlôrz:
– Na, to je dzywno. Ù mie òn tak co nie robił.

Przyjaciel Ludu Kaszubskiego, nr 2, 1938 r.

Sëwé szpòrtë z Przëjôcela (21)

Kùszarsczi jedze na mòtocyklu. Na drodze ùderził w bómã ë skaleczony leżi w rowie.
Przëjachôł aùto, szofer wëskòcził ë pitô sã:
– Jachalë Wë dzys pierszi rôz na mòtocyklu?
– Nié, òstatny rôz.

***

– Nasz sąsôd wiedno chòrëje na gripã.
– A nie wié òn, że wódka je nôlepszé lekarstwò na to?
– To òn wié barzo dobrze. Temù òn téż wiedno je chòri na gripã.

***

Pisôrz:
– Proszã pana direktora ò pòdwiższenié mòji pensji, bò jô sã wczora òżenił.
Direktór:
– Za nieszczeslëwé wëpôdczi nasza fabrika nie òdpòwiôdô.

Przyjaciel Ludu Kaszubskiego, nr 21, 1937 r.

Sëwé szpòrtë z Przëjôcela (20)

– Pòżeczë mie proszã 20 złotëch.
– Ale të doch môsz taczi piãkny pierscéń na pôlcu. Sprzedôj gò ë môsz pieniądze.
– To jô ni mògã zrobic, bò pierscéń je pamiątką pò matce.
– Jô téż ni mògã, bò mòje pieniądze są pamiątką pò òjcu.

***

Władk:
– Doktór zakôzôł mòji białce gòtowac.
Wacek:
– Je òna chòrô?
Władek:
– Òna nié, ale jô.

***

Môłô Frania chwôli sã przed Agatą:
– Mòją matkã malowôł wiôldżi malôrz.
Na to Agata òdpòwiôdô:
– To nie je nic. Mòja matka tegò nie pòtrzebùje, bò ùmieje sama sã malowac.

Przyjaciel Ludu Kaszubskiego, nr 20, 1937 r.

Sëwé szpòrtë z Przëjôcela (19)

Antk przëszedł eleganckò ùbróni do karczmë. Jegò kòledze pitalë sã:
– Na nu, Antk, cëż sã stało, że të so tak wëstrojił?
– Jô zarobił 100 złotëch.
– W jaczi spòsób?
– Jô sã z jednim bògatim panã wiatowôł, że przez 8 dni nie mdã jôdł a przez 8 nocy nie mdã spôł.
– Ë w jaczi spòsób të wëgrôł?
– Barzo letkò, bò jô spôł we dniu ë jôdł w nocë.

Przyjaciel Ludu Kaszubskiego, nr 18, 1937 r.

***

Sãdza do swiôdka:
– Wë widzelë, jak òskarżony ë jegò białka sã bilë? Jaczé wrażenié Wë mielë?
Swiôdk:
– Że sã nigdë na swiece nie òżeniã, Panie sãdzo.

***

Tatk:
– Të lorbase, dożdżele, jô ce naùczã mòją córkã kùszkac.
Kawaler:
– To nie je pòtrzebné, bò Wasza córka mie ju to naùczëła.

***

– Jes të z Aną zarãczony?
– Nié.
– Ë czemùż nié?
– Jô sã z nią òżenił.

Przyjaciel Ludu Kaszubskiego, nr 19, 1937 r.

Sëwé szpòrtë z Przëjôcela (18)

Môłô Grétka:
– Cotkò, zamknijce chùtkò òczë!
– Do czegò, mòje dzeckò?
– No, tatk rzekł, że kùpi sobie nowi dom, czej cotka òczë zamknie.

***

W sądze:
– Czë òskarżony béł ju czedë kôróny?
– Jo, ale to ju je 15 lat.
– Ë òd tegò czasu?
– Ani jeden rôz.
– To ładnie. A co òskarżony robił w tëch 15 latach?
– Jô sedzôł we wiãzeniu.

***

Nowòżeni do môłégò brata swòji brutczi:
– No, Władkù, co të pòwiész na to, że cë zabierzã twòją sostrã?
Władek:
– Chwała Bògù!

Przyjaciel Ludu Kaszubskiego, nr 17, 1937 r.

Sëwé szpòrtë z Przëjôcela (17)

Białka w nocë:
– Tatkù òbùdzë sã. Tu je mësz w jizbie.
Chłop:
– Dôj mie pòkù. Jô doch nie jem kòt!

***

Sãdza do swiôdka:
– Ti dwaji chłopi bilë sã w karczmie stółkama. Ni mòglë Wë przë tim co zrobic?
Swiôdk:
– Jô téż chcôł, ale tã nie bëło wicy stółków.

***

Szkólni:
– Zdrzëta tu na landkôrtã! To je Wisła ë tu òna płinie w mòrze. Dze je ale zródło?
Agùst rozmëslôł długò ë rzekł:
– Na drëdżim kùńcu, panie szkólni!

***

Nawòżeni do brutczi:
– Jem jô téż pò prôwdze ten pierszi, chtërnégò të w remionach trzimôsz?
Brutka:
– Ale jo! Wa chłopi wszëtcë wiedno to samò pitôta.

Przyjaciel Ludu Kaszubskiego, nr 15, 1937 r.

Sëwé szpòrtë z Przëjôcela (16)

Całô klasa w szkòle dała so fòtografòwac. Szkólni rozdzelô òbrôzczi i gôdô do knôpów:
– Jak wa sã mdzeta ceszëła, czej wa mdzeta wiôldżi. Czej wa pò pôrã latach ten òbrôzk òbezdrzeta, to wa rzeczeta:
Zdrzëta le, to je Jan, ten je ju méstrã. Tu je Leòn, ten je ju gbùrã. Tu je Aùgùst, ten je ju żeniałi. Tu je…
Antk sã mòcno meldëje.
– No, Antk, co të chcesz?
– Tu je szkólni, ten ju ùmarł.

***

Nawòżeni, chtëren òd swòji brutczi pôrã mil dalek mieszkôł, w dniu swégò wiesela przëszedł za pòzdze na banhòf. Òd strachù pòsłôł do brutczi depeszã:
„Nie òżeni sã rëchli, jaż jô przińdã”.

***

– Nasz sąsôd to je fałszëwi człowiek!
– Jak to?
– No, w przeszłi tidzéń dôł zawòłac rechcanwalta ë zrobił testament, ale jesz nie ùmarł.

Przyjaciel Ludu Kaszubskiego, nr 14, 1937 r.

Sëwé szpòrtë z Przëjôcela (15)

– Jak długò ten ùczeń robił ù Was?
– Jô sądzã, trzë abò sztërë miesące.
– Òn doch rzekł, że òn béł ù Was trzë lata.
– To je richtich, ale Wë sã pitelë, jak długò òn robił.

Przyjaciel Ludu Kaszubskiego, nr 8, 1937 r.

***

Mô prôwdã
Ùpiti chłop stoji na drodze ë trzimô sã ò drzewò. Jedze aùto. Chłop gôdô sóm do sebie:
– Të bestialsczé aùta! Jak jima nawet 10 litrów w łep wleje, to jadą jak głupé. A człowiek pò jednym litrze z môla sã rëszëc ni mòże.

Przyjaciel Ludu Kaszubskiego, nr 11, 1937 r.

***

Môłô Grétka bëła niepòsłësznô i ùpiartô. Babka jã pòùczô i gôdô:
– Môłé dzecë ni mùszą bëc ùpiarté. Të doch wiész, że wilk zeżarł „Czerzwiony kapturk”, jak òn béł niepòsłëszny.
– Jo, jo – rzekł Grétka – to je prôwda. Ale wilk téż zażarł babkã.

Przyjaciel Ludu Kaszubskiego, nr 13, 1937 r.

Sëwé szpòrtë z Przëjôcela (14)

Mô prôwdã

Ks. probòszcz jedny parafi szedł na szpacér i spòtkôł môłé dzéwczã, chtërné niosło w kòszikù zbónk i tasczi. Probòszcz sã pitôł:
– A skądże ty powracasz?
– Z pòla. Jô zaniosła òjcóm pòdwieczórk.
– Ojcom? Nanu, ile ojców ty masz?
– Sztërich.
– Jaż sztërich? Jak to możliwe?
– Pierszi, to Bóg Òjcec w niebie, drëdżi, to ks. probòszcz jakò òjcec duchòwni, trzecy, to òjcec chrzestny, a czwiôrti, to prôwdzëwi òjc.

***

Ù adwòkata

– Adwòkat: Czego pan sobie życzy?
Gbùr: Panie adwòkace, mój sąsôd mie òbrazył a jô mùszã jegò zaskarżëc.
– Adwòkat: W jaki sposób òbraził Was?
– Gbùr: Òn rzekł „żebë cë wszëtczé diôblë wzãlë”.
– Adwòkat: Ale to nie jest żadna obraza. Diabli Was zresztą nie wzięli.
– Gbùr: Co, to nie je òbraza? Nu dobrze, to niech téż pana adwòkata wszëtczé diôblë wezną.

Przyjaciel Ludu Kaszubskiego, nr 4, 1936 r.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.