Author Archive

NAZNACZONY (1)

„Namerkôny” to pòwiesc Artura Jablońsczégò, jakô czile lat temù pòrëszëla wiele czëtińców a kritików (òbezdrzë tuwò)… Kò je ju czas na ji prezentacjã w pòlsczi gôdce. Òd dzysô mdã co pôrã dniów wstôwiôl sztëczczi negò dokôzu. A mdze jejich dzewiãc…

NAZNACZONY (1)

Artur Jablońsczi
tłum. Róman Drzéżdżón

Dzwony zwołują gromadę, na Alleluja… Że też nie słyszałem bębna! Dobrze, że mieszkam blisko kościoła, to zdążę na procesję. Gdzie moje spodnie? Koszula pewnie niewyprasowana, a buty trzeba wypastować. O Boże! Kaftan cały wygnieciony, jak będę wyglądać? Skarpety dziurawe, a całych nie mogę znaleźć. Mama ma rację, kiedy mówi, że najwyższy czas na ożenek. Dóra by chciała, ale mnie do żeniaczki nie ciągnie. Źle mi z nią? Dziewczyna jest nawet ładna i dobrze ma w głowie poukładane. Dba o mnie i jak mówią Kaszubi, dobrze warzi i seje, chłop z nią dobrze żëje . Jednak czegoś mi w niej brakuje, nie potrafię tego dobrze nazwać. W czasie zaręczyn upadł jej pierścionek. Kiedyś się mówiło, że jak coś takiego się wydarzy, to z wesela nici. Gdzie ten krawat?!
– Tak to już na tym świecie jest, że ci, którzy najbliżej dzwonnicy mieszkają, prawie zawsze do kościoła się spóźniają, prawda Walãti?
– Ale Dórkò, przecież wiesz, co wczoraj wieczorem do późna robiłem…
– A nie robiliśmy tego razem?
– Ciii… Nie mów tak głośno, jeszcze ktoś nas usłyszy.
– A niech słyszą. Co najmniej od roku o nas plotkują. Dawno jesteśmy po zaręczynach, a ty ani myślisz się ze mną żenić.
– Ależ, Dórkò, myślę, myślę… Tylko potrzebuję jeszcze trochę czasu.
– Co ty wygadujesz… wiem, że mnie zostawisz.
– Nie przyszedłem na rezurekcję, żeby się z tobą kłócić.
– Nie chcesz za mną gadać, to z Bogiem.
A zapowiadał się taki przyjemny dzień. Nie to nie… Jutro pójdę do niej z dyngusem i znowu będzie zgoda.
– Pochwalony.
– Na wieki wieków… Kto to był? Wczoraj widziałem ją koło kościoła. Ach, już wiem, to ta od Mùżów. No tak! Ale z niej wyrosła piękna panna. Mój Boże! Pan Jezus zmartwychwstał! Naprawdę zmartwychwstał.

Read more

Òdpùst w Swiónowie

Hùrma lëdzy w nen pëszny słuńkòwi dzéń (15.7.2017) nawiedzëla Sanktuarium Królewi Kaszëb w Swiónowie. Hewò pôrã òdjimków z Òdpùstu Matczi Bòsczi Szkalperzny…

Read more

Kòl Felë w ògródkù…

To drëdżi rôz, czej jem bél kòl Felë Bôsczi-Bòrzëszkòwsczi w ògródkù… Do Łubianë na Zéńdzenié Lubòtników Kaszëbsczi Lëteraturë zjachalo skòpicą lëdzy. Bëlë m.jin. Halina Wréza, ks. Róman Skwiércz, Dark Majkòwsczi, Bògùmila Cërockô, Karolëna Keler… Dopiszta mòże w kòmeńtérach jesz pôrã nôzwësków 🙂
Tak më so sedzelë a rozpòwiôdelë ò kaszëbsczi lëteraturze, a niechtërny nawetkã prezeńtowelë swòje dokôzë.
Latosé Zéńdzenié w Ògródkù wespólrëchtowalo Szôltëstwò Łubianô i Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie.

Read more

Ksążków skòpicą

XVIII Kòscersczé Tardżi Kaszëbsczi i Pòmòrsczi Ksążczi „COSTERINA 2017” ju za nama. Latos bëlo skòpicą ksążków a lëdzy, co nié blós je òbzérelë, ale téż kùpialë. Rosądzenia latoségò kònkùrsu nalézeta na starnie Miesczi Biblioteczi m. Kònstantégò Damrota w Kòscérznie.

Read more

Tekstów wiele… na Wielé

W zélnikù (12 a 13) mdze we Wielu XXXX Turnér Lëdowëch Gôdôszów z Kaszëb a Kòcewégò. Czas nëkô… a niechtërny pewno mają jiwer, jaką gôdkã zaprezeńtowac. Żlë kòmù tekstów brëkùje, nen mòże nalezc je w nônowszim zbiérkù felietónów Rómka § Tómka przecywiónka. Ksążeczka nie je drogô (kòsztô 25 zlotëch z nyma wszëtcziam vatama i sratama), a mòże jã kùpic w internetowim krómie Kaszubska Książka, zaplacëc kôrtą czë jak tam kòmù wëgódno, a brifka (mòże nawetka mdze to nen z Pëlckòwa) jã dodóm przëniese.
Regùlamin a wszelejaczé infòrmacëje ò Turnéru nalézeta na starnie Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë w Wejrowie.
Hewò niżi dwie próbczi:

Jeden z felietónów Tómka:

Jeden z felietónów Rómka:

Zjôzd Kaszëbów w Rëmi – 2. dzél

Hewò jesz pôrã òdjimków… Żlë chto bë chcôl przëbôczëc so Zjazdë z ùszlëch latów, niech zjedze w dól, tã naléze pòwrózczi.

Read more

Zjôzd Kaszëbów w Rëmi

Wiodro jistné jak na Zjôzdze w Lãbòrgù, skòpicą atrakcjów, bòkadny ksążkòwi bédënk, wiele stojiszczów z jestkù ë pitkù, bëlnô mùzyka na binie (chòc jakno gwiôzdã wieczoru, jô bë widzôl kaszëbsczé karno) – hewò taczi to béł nen latosy Kaszëbów Zjôzd…
Òglowò dôwajã 5 a pól.

Read more

Naju z Tómkã z Czëtińcama przecywiónka

Wszëtczim chcã dac do wiédzë, że nama tj. Tómkòwi Fópka ë Rómkòwi Drzéżdżónkòwi ùrodzëło sã drëdżé dzeckò (pierszé ju sã pò swiece dôwno rozlazło)! Mëlióna dolarów zó nie nie dostóniemë (pòwôżno – żlë chłop dzeckò ùrodzy, tëli dëtka mòże dostac), ale ë tak jesmë baro rôd.
Spòkójno, naju dzeckò je lëteracczé, kò wid negò swiata ùzdrzôł drëdżi zbiérk najich felietónów, co më je piszemë do miesãcznika „Pomerania”.
Grótką, co pòmògła najémù drëdżémù dzeckù przińc na swiat, je redachtór Dark Majkòwsczi, chtëren wëbrôł do ksążczi naju nôlepszé (wedle jegò dbë) felietónë.
Dzeckò ùrodza sã w Wëdôwiznie Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.
Rôczã do kùpianiô a czëtaniô.

Rómka & Tómka przecywiónka. Felietónë pòzebróné, Gdańsk-Wejherowo-Chwaszczyno 2017

Meklenbùrgiô-Przédné Pòmòrzé: Mittsommer Remise

Na rôczbã Roberta Udhe – miéwcë palacu w Vogelsang, wëjachalë më z Benitą Ropela-Grzenkòwicz (jakno przedstôwcowie Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi) na òbjôzd meklenbùrsczich zómków ë palaców. Jimpreza wara 24 ë 25 czerwińca pòd pòzwą Mittsommer Remise. Òb ne dwa dnie zjachalë më sztëk Meklenbùrgie zwiedzywającë czilenôsce rozmajitëch historicznëch bùdinków. W niechtërnëch dzejają hòtéle, restaùracje, galerie kùńsztu, zôs jinszé dopiérze są remòńtowóné.
Wiôldżé Bóg zaplac Rafałowi Glazikòwi, chtëren je pòlsczim kòòrdinatorã programë „South Baltic Manors”, do jaczégò wejrowsczé mùzeùm òstało rôczoné.
Hewò czile òdjimków z ny rézë:

Gut Gremmelin – tuwò më jedlë a spelë

Read more

Warkòwnie na Zëlawach

Ji miono bëlo Aleksandra. Chòc pòmalëcznô, ale stateczno pò wòdach Szkarpawë i Wislë jachala. Aleksandrą czerowôl naju prowadnik pò nym dzélu Zëlawów Przemk. Równak sternikã móg bëc kòżden z naju – gazétników, co wëbrelë sã na latosé warkòwnie zrëchtowóné bez miesãcznik „Pomerania”. Przemk dolmaczil, że za pôrã tësący zlotëch mòże so taką Aleksandrã tj. mòtorowi bôt wëpachtowac a bez tidzéń rézowac pò zëlawsczich wòdach. Do te ni mùszi miec niżódnëch żeglôrsczich cedlów, leno przeńc krótczé szkòlenié – jak zapùszczëc mòtór, jak jachac do przódku, ëtd.
Spòkójno bieżëlë më Szkarpawą z Rëbinë do marinë w Błotnikù òb drogã dobéwającë pôrã wòdnëch zawadów – mòstów a szluzów. W Błotnikù më zjedlë dobré pôlenkò przërëchtowóné bez môlowé bialczi z Kòla Wiesczich Gòspòdëniów, a tej wójt gminë Cedrë Wiôldżé Janusz Sztefón Gòlińsczi òpòwiôdôl nama jakùż to bëlo (a je) z ną mariną w Błotnikù. Ò tim mdzeta mòglë pòczëtac w „Pomeranii”. Kòl leżnoscë wójt, chtëren òkôzôl sã bëlnym gôdôszã a prowadnikã, pòkôzôl nama tzw. Hausbôtë (pliwającé dodomë), jaczé robi priwatnô firma w jegò gminie.
Nazôd w Rëbinie më bëlë dosc pòzdze wieczór. Na spanié dojachelë më do Sztutowa. Tej jestkù, pitkù a spatkù, bò reno zwiedzëlë më Konzentrationslager Stutthof, równak òdjimków z negò môla na starnie na prosbã najégò prowadnika nie dôwóm…

Rëbina – tuwò mòże wëpachtowac mòtorowi bôt, a tej w drogã

Stôré a nowé…

„Skrącóny” mòst w Rëbinie, pò chtërny jezdzy wąskòtorowô bana

Read more

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.