Na dëgùsë

dëgù! dëgù!
dëgù da
bëlny dëgôrz
z dëgówkama
nëkô z rena
za brutkama

dingù! dingù!
dingù da
mądri dëgôrz
brutczi mlodé
brzózką gëldzy
w gòlé nodżi

gili! gili!
gili da
brutczi zó to
rôd dôwają
dëgôrzowi
kòpã jajów

Cos pò anielskù

Slédnym czasã (strëmiannik 2016 rok) w pismionie Slavic Eurasian Studies (Nr 30) òpùblikòwóny òstôł artikel Grégòra J. Schramke ò kaszëbsczi pismieniznie. Artikel nen ùkôzôł sã pò anielsku pòd titlã: The Most Recent Kashubian Literature: The Situation Today, Achievements and Tasks for the Foreseeable Future. Dlô nëch, co chcą zapòznac sã z całim tekstã pòdôwóm pòwrózk: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no30_ses/index.html
Aùtor, òkróm òbgôdënkù kaszëbsczi pismieniznë – pòezje, prozë, dramë, dôwô téż pôrã dolmaczënków. Westrzód tekstów bëlnëch pòétów Stanisława Janke, Tómka Fópczi, Zbigórza Joskòwsczégò, Léòna Heyczi czë Aleksandra Labùdë nalazła sã téż mòja wiérztka pt. Prôwda. Napisôł jem jã w 2004 abò 2005 rokù. Na gwës bëła òna do smarë dónô w 2005 rokù w Zymkù numer 5. Hewò tuwò niżi je òna w òriginale ë dolmaczënkù zrëchtowónym bez Grégòra J. Schramke ë J. Kòwalewską.

Prôwda

To nie je prôwda
Że Jô
(pisóny z wiôldżi lëtrë)
Jem
Namieniony dzes tam wësok
Przez Tegò Co Gò Zwią Jak Zwią
Bò Zwac mùszą
Nie je to prôwda
Że Jô
(malowóny grëbszim pãdzlã)
Jem môlińczim szwach robòkã
Jaczi za sztërk mdze wcësniony
Bòżim Bótã w pich
Jô Jem Jaczi Jem
ÒN (wëżi Pòzwóny Jak Pòzwóny)
Mùjkô le mie pò szadëch klatach

The Truth

It is not true
That I
(written with a capital letter)
Am
somewhere up there Destined
by Him-Whom-They-Name-As-They-Name-
-Because-They-Must-Name-Him
It is not true
That I
(painted with a broader brush)
Am a tiny weak worm
Who in a moment will be ground
into the dust by God’s Shoe
I Am Who I Am
HE (Named As He Was Named above)
Just strokes my tousled hair

Smiecë na swiece

Zdrzijta jak brëdno na naju planéce,
Dze bë nie wezdrzôł – tam leżą smiecë!
Niejedny rzeką: – To brëdzą krôsniãta,
A razã z nima ne z piekła diôblãta.

Jô Wama pòwiém: – Tak je na swiece:
To nóm sã nie chce wërzucëc na smiece
Papiórka pò bómkù, plastikòwi bùdle…
Kò to je za drãdżé! Kò to je za trudné!

Ni ma co gadac – to nama sã nie chce,
Sprzątac wkół sebie, na wsë czë w miesce.
Kò më do tegò jesmë za zgniéłi,
Bë sã za smiecã do zemi schilëc.

Ze zemi pòdniesc papiórczi a bùdle
Je to tak drãgò? Je to tak trudno?
Czej sami mdzemë wkół sebie sprzątelë
Mdzemë na czësti planéce doch żëlë.

Zjazdowé nótë

Jidą krótczi, jidą dłudżi
Z wszëtczich Kaszëb stolëców
Grają basë, grają skrzëpczi
Piesniã bëlnëch Kaszëbów!

Ref. Dłudżé basë, krótczé skrzëpczi
Prosté ridle, krzëwé hôczczi
Wóz bez slédnëch jedze kół
Je półtorôk, bãdze pół!

Jidą z ridlã, jidą z tëczą
Hôczi wësok w górã niesą
Gbùrzë co wëlôzlë z chòjnë
Bùszno trzimią widłë gnojné

Jidą prosti, jidą krzëwi
Slôdë jadą kòłã wòznym
Wiozą na tôrg sëté ptôczi
W miészkach zwònią półtorôczi

Klëkã rozgłosziwô wół:
Wëpijta so całé pół!
Sopòt môłi, Zjôzd je wiôldżi
Tu sã dzeją szpòrtë wszelczé

Mòże so zaspiewac na melodiã „Kaszëbsczich nótów”

Cëzé jãzëczi

Ùczë sã cëzëch jãzëków!” –
Tak codzéń mie w szkòle gôdalë
„Ruskij jazyk – charoszyj jazyk”
Stąd znajã „spasiba” ë „Tanie”

Pózni „dojcz szprechnym” „gut morgem”
Germańcë mie chcelë zaznobic
Rechòwac na pôlcach „kajn problem”
Rozmiejã téż „hende hoch” zrobic

Anielsczi móm kąsk pòszmakóné
„Fenkju” a „sory” rôd „spiknã”
Nawetka „heloł” ë „fa…ju”
Z dobrim akceńtã zakrziknã

Jitalsczi, francësczi a chińsczi
Wnetk kòżden jãzëk je letczi
Blós klopòt sã tedë zaczinô
Jak przińdze w nima do gôdczi

Jastrowé żëczbë

Wszëtczim żëczã

Familiowò-wëspólnëch

Jestkòwò-fùlnëch

Wiodrowò-cepłëch

Dëgùsowò-fëstnëch

Zajcowò-bòkadnëch

Dëchòwò-brzadnëch

Brzëchòwò-zdrowëch

 SWIÃTÓW JASTROWËCH!

SAMA

Przezérając stôré papióra nalôzł jem pismiono pt. Česko-lužický věstník z 2003 rokù, w jaczim bëłë dolmaczënczi trzëch mòjich wiérztków: To Të, Jesz dërch a Sztërë banalné słowa do dzéwczëca IV. Czesczi dolmaczënk zrëchtowôł Radek Čermák, pòlsczi Kinga Kijová.
Tak dlô czekawòscë pòdôwajã czeską wersjã wiérztczi Sztërë banalné słowa do dzéwczëca IV, znóny barżi jakno Sama bez Ce. Przódë lat do ny wiérztczi mùzykã napisała a zaspiéwała Agnes Bradtke. Ną piesniã mòże nalezc na platce karna Kùtin pt. Òpòwiesc. Czasã dô sã jã czëc w Radio Kaszëbë, a téż mòże jã nalezc w sécë np. tuwò.

Čtyři banální slova pro dívku
IV.

Celý svět čeká na Tebe
A Ty utíkáš
Do samoty
Do země SAMA
Tvoje jméno je SAMA

SAMA jsem
SAMA budu
SAMA zemřu
SAMA SE nacházím

SAMA bez tebe

a já Tvůj
w srdci
můžu jenom
hledat k Tobě cesty

Continue reading “SAMA”

Kòl wilëjnégò stołu

Kòl wilëjnégò stołu

kòl wilëjnégò stołu
strojnym w danczi pôcha
sadniemë wkół familią
òkrëti gwiôzdë blôskã

kòl wilëjnégò stołu
za darë Zemi trójné
dzãkòwac mdzemë słowã
mòdlëtwë wespólny

kòl wilëjnégò stołu
wspòmnimë ùszłi czas
a dëchë starków najich
zajimną lózy plac

kòl wilëjnégò stołu
swiãtim przódków zwëkã
panowac bãdze zgòda,
redosc, smiéch, ùcecha…

kòl wilëjnégò stołu
kòlãdë brzadnô mòc
wëpłënie z najich serców
w ną swiãtą, gòdną noc

Wszëtczégò bëlnégò na Gòdë!

Miłotnô spiéwka

Szczescô lubny parmiéń
Mùjkający skarnie
Pòrénkòwim widã
Òblekô mie w farwë
Swiata przebùdzeniô
Żëcô namienieniô…
          …a të dalek jes òd mie

Ref.
Czemù tak dalek jes òd mie?
Dalek… chòcô wiész,
Że jô kòchóm… kòchóm Cebie

Chòc dalek jes òd mie
Czëjesz to i wiész
Że jô kòchóm… kòchóm Cebie

Czasã żëcô cénie
Smrokã tacą stegnë
Wãdrëjącë pò nich
Szukając ti jedny
W tësącu westchnieniów
W bólu namienieniô…
          … dzes tam dalek nańdã Ce

Mùzyka do słów je ju zrëchtowónô. Czedë mdze premiéra a chto jã zaspiéwô to jesz krëjamnota 🙂

Kaszëbskô pòézjô pò wãgerskù

Sznëkrëjącë pò jinternece trafił jem na wãgersczé dolmaczënczi kaszëbsczich pòeticczich dokôzów, m.jin.  Staszków Jana, Jana Trepczika, Alozégò Nôgla, Stanisława Janke. Westrzód nëch je téż jedna mòja wiérztka pt. Jô sedzã w mòjim ògrodze…
Hewò òna w wãgersczi gôdce:

A kertemben ülök…

A kertemben ülök
A fák között
És álomkép villant fel
A fejemben
Téged láttalak
S még mondanom kell
Hogy legyek a Te Világodban

Dolmaczënczi zrëchtowôł wãgersczi pòliglota István Dabi, a mòże je nalezc pò ną adresą: http://mek.niif.hu/07000/07000/07000.pdf

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.