Kartuzë. XXIV Zjôzd Kaszëbów 2023

Alaże! Alana! bél jem w sobòtã, 8 lëpińca 2023 rokù, jachôny na XXIV Zjôzd Kaszëbów do Kartuz. A że jô jem richtisz aparat, to jô miôl aparat i skòpicą òdjimków móm napstrikóné.
Klik-klik – jedzemë baną. A w banie, farwno, czôrno-żôlto a fùl grifów. Kò kòżden miôl co kaszëbsczégò na se, abò kòl se.

Në, òkróm letników, co ną baną z Hélu do Gdinie bëlë jachôny. Ti bëlë czësto baf, że graje so w baszkã, a nié ò Baszkã. Klik-klik…

Jo, a jak më ju na plac dojachalë, to so tã z pôlniowima Kaszëbama spòtkalë. Ë terôzka bëlo nas tësąc piãset sto dzewiãset a jesz wicy, i klik-klik, më bez Kartuzë szlë…

…szlë…

…szlë…

…a szlë…

…jaż më do parkù doszlë. Tej niejedny nôbòżno szlë tã, dze swiãconą wòdą kropią, a jinszi skrącëlë na plac, dze elektrolitë pòléwalë. Bò mùszita wiedzec, że hëc negò dnia bëla takô, że wòda z czlowieka hektlitrama wëcékala i co sztót nót bëlo jã w se wprowadzac, bë termicznégò szokù nie dostac. Dzãka Bògù a òrganizatoróm, zdrojów retającëch żëcé bëlo dosc wiele. Klik-klik…

A co na binie? A na binie nôprzód baro wiele KLEPALË. W Banowi frańtówce karno Fucus spiéwô:

Pòliticë naszi
Klepią nas pò krzebtach
Głosno pùrtcë grają
Na diôbelsczich skrzëpcach

I pò prôwdze ti, ôrtów a farwów rozmajitëch, pòliticë klepalë ë klepalë a klepac ni mòglë skùńczëc. W dwùch slowach: wëbòrczi rok 🙁
A rock bél? Në, trochã bëlo – kò òkróm bëlnëch lëdowëch karnów i bicégò rekòrdu w jednoczasnym granim na diôbelsczich skrzëpcach. Klik-klik…

…na binie wëstąpilë téż ti artiscë, co z jinstrumeńtów wszelczich a swòjëch glosów ‘mòcnészą’ nótã rozmieją wëdobëc. Klik-klik…

Tak téż elektrolitë bëlë, jestkù bëlo, mùzyka bëla, zabawa bëla, tuńce bëlë, tobaka bëla a nôwôżniészé, że wiesolo bëlo.
Bëlo i so skùńczëlo, a w 2024 rokù spòtkómë so w Kòscérznie!

(Dzélëk 144 felietónë Swiat wedle Rómka, co je emitowôny w Radio Norda FM w piątczi, sobòtë a niedzele)

KLIK-KLIK to je
GALERIÔ ÒDJIMKÓW
Bôczënk! Żlë chceta so ùsmiechnąc, zacznita òd kùńca 🙂

Klik-klik – bana Transcassubią zwónô

Continue reading “Kartuzë. XXIV Zjôzd Kaszëbów 2023”

Banowô frańtówka

ALAŻE! Ju je frańtówka zrëchtowónô apart na XXIV Zjôzd Kaszëbów bez mùzyczné karno FUCUS. Tekst, òsoblëwie refren, je baro prosti, tak tej… ALANA! Zaspiéwôjta z nama 🙂

Czôrno-żôłté fanë
fërtają na wietrze
Z różnëch kątków swiata
Kaszëbi sã zeszlë

Ref. Alaże! Alana!
Nëkô na Zjôzd bana
Alaże! Alana!
Nëkô z Kaszëbama
Alaże! Alana!
Na Zjôzd bana nëkô
Alaże! Alana!
Z nama mët pònëkôj!

Jadą baną grëbi
Bënë sedzą zmiarti
Są tu brzëdczi chłopi
A téż pëszné białczi

Ref. Alaże! Alana!…

Nôwicy je fejnëch
A téż Antce przëszlë
Ti, co żëją w miastach
A ti, co są ze wsë

Ref. Alaże! Alana!…

Pòliticë naszi
Klepią nas pò krzebtach
Głosno pùrtcë grają
Na diôbelsczich skrzëpcach

Ref. Alaże! Alana!…

Chcemë le so zażëc!
Sëpta smiało drëszë
Czej knéra je czëstô
Letkò nóm na dëszë

Ref. Alaże! Alana!…

alaże! alana! – wykrzykniki wyrażające zaskoczenie, zdziwienie czy zdumienie; fanë – flagi; fërtają – łopoczą; bana – pociąg; nëkô – pędzi; pëszné – piękne; Antce – prześmiewcze określenie ludzi, którzy mieszkają na Kaszubach, ale nie są Kaszubami; pùrtcë – diabły; knéra – wielki nos

Tekst: Rómk Drzéżdżónk; Mùzyka: Rafał Rompca; Aranżacjô i mùzycznô produkcjô: Jacek Hoduń; Mastering: Tadeusz Korthals; Teledisk: Piotr Paskal Pastalenc

Jinszé ‘zjazdowé’ piesnie, do jaczich pisôl jem tekstë nalézeta TUWÒ

Pùck XXII Swiatowi Zjôzd Kaszëbów

Jak to rzeklë ti wiesoli pùrtcë z Kabaretu Pùrtcë – pandemiô wzãla so ùrlop, temù téż Kaszëbi mòglë so 21 zélnika 2021 rokù spòtkac w Pùckù. Transcassubia bëla tak zapchónô, że w Redze, jak w japóńsczim metrze, nót bëlo lëdzy w banã na mòc wcëskac. W Pùckù jistno – hùrma lëdzy donąd a nazôd nëka pò  miesce, dze atrakcjów bëlo skòpicą. Dwie binë mùzyczné – na Rinkù a Zelony Plażë, a jesz jedna, lëterackô, kòl miesczi biblioteczi, në ë wôłtôrz w rëbacczi hôwindze. Do te móg zwiedzac wëstawë w Rôtëszu a Mùzeùm Pùcczi Zemi. Móg dobrze zjesc a kùpic ksążków a pamiątków jak wiele so chca. Móg téż, kùszkającë wãgòrza, jaczi przerzeszony je do beczczi w parkù kòl Miesczégò Ùrzãdë, òstac Fejn Kaszëbą… kò zadzëwòwónëch a zaczekawionëch Kaszëbama letników téż na latosym Zjôzdze bëlo dosc tëlé.

XXII Swiatowi Zjôzd Kaszëbów na plus! Brawò Pùck!
Hewò lopk òdjimków:

Continue reading “Pùck XXII Swiatowi Zjôzd Kaszëbów”

Zjazdowô Piesniô Kaszëbów

W zélnikù 2020 rokù w jinternetach mia premiera Zjazdowô Piesniô Kaszëbów – szpòrtownô przeróbka „Kaszëbszich nótów” spiéwónëch na ôrt Reggae punk. Twórcama ny mowòmódny wersje „Nótów” je krëjamné karno KRÒ (Kaszëbsczi Rock Òbrzãdowi). Piesnie pòslëchac móże na jejich youtubòwim karnylu.

Malënczi do animòwónégò klipù zrëchtowa Asza Grudnik.

Ò „Kaszëbsczich nótach” a ji rozmajitëch wariantach móżeta pòczëtac w dzélu Kaszëbsczé nótë / Kaszubskie nuty
Zjazdowô Piesniô Kaszëbów to drëgô frańtówka, jakô je zrëchtowónô bez karno KRÒ. W czerwińcu w jinternetach pòkôza sã piesniô Scynanié Kani (Jidzemë z Kanią). Jak zapòwiôdają nôleżnicë karna, ju wnetk to dô do pòslëchaniô nowi sztëczk…

Zjazdowé wspòminczi…


Na latosy Zjôzd 2020 r. mielë më ju z brifką a lesnym wszëtkò przërëchtowóné: czôrno-żôłté ruchna, fanë, banérë z zéwiszczama, szormë na deszcz abò słuńce, szpëlnowé różczi na glanc wëpòlérowóné, 5 kilo tobaczi, pò rezerwòwi wiertlówce na łep… Ë co? Ë nick! Bez negò kòrunawirusa latosy Zjôzd je òdwòłóny (abò òdsëniãti na sw. Nigdosza – kò rozmajice gôdają).
Tak tej, miast do Pùcka jachac, më zarôczëlë wszëtczich na naj’ gwôsny Zjôzd do Pëlckòwa, chtëren béł tedë czedë béł, w môlu, chtëren nie je znóny, ale kòżden jeden rozmieje letkò w nien trafic.


Jo, wicy ò Zjezdze w Pëlckòwie, przeczëtôta w lëpińcowò-zélnikòwi „Pomeranii”

DOPÒWIESC:
Na Zjôzd, co miôl bëc w 2020 rokù, ale jaczégò bez kòwidową chërã nie bëlo, karno KRÒ przërëchtowalo ZJAZDOWÉ NÓTË

Timczasã rôczã do òdjimkòwëch wspòminków z ùszlëch Zjazdów Kaszëbów (lata 2009-2022)
XXIII Zjôzd Kaszëbów Brusë 2022 r.
XXII Zjôzd Kaszëbów Pùck 2021 rok
XXI Zjôzd Kaszëbów Chònicë 2019 rok
XX Zjôzd Kaszëbów Lëzëno 2018 rok
XIX Zjôzd Kaszëbów Rëmiô 2017 rok Rëmiô part 2
XVIII Zjôzd Kaszëbów Wdzydze 2016 rok
XVII Zjôzd Kaszëbów Réda 2015 rok
XVI Zjôzd Kaszëbów Gduńsczi Pruszcz 2014 rok
XV Zjôzd Kaszëbów Wiôlgô Wies 2013 rok
XIV Zjôzd Kaszëbów Sopòtë 2012 rok
XIII Zjôzd Kaszëbów Lãbòrg 2011 rok
XII Zjôzd Kaszëbów Pùck 2010 rok
Na Zjôzd do Pùcka napisôl jem tekst piesnie pt.: Pùckô frańtówka, mùzyka ùsadzyl T. Korthals, a zaspiéwelë Manijôcë:XI Zjôzd Kaszëbów Bëtowò 2009 rok:

Zjôzd Kaszëbów w Chònicach 2019Hewò dzélëk mòjégò lëpińcowò-zélnikòwégò felietónë, jaczi mòże doczëtac w cządnikù „Pomerania”:
W Chònicach to ma dwaji z brifką dôwno nie bëlë. Tak tej ma so ùmëslëlë jachac do negò nôpëszniészégò z pësznëch miast. Szóstégò lëpińca 2019 rokù, w sobòtã, wczas reno to je ò sódmy, wsôdlë ma dwaji w aùtobùs a z nama mët: lesny, szkólny, ksãgòwô, ksądz probòszcz, szandara, rąbca, piãc białk z Karna Wiesczich Gòspòdëniów, dochtór, trzech ùrzãdników z gminë, czile gbùrów, sztërzech radnélców, mechanik, òrganistka, kòscelny, dwanôsce emeritków a dzewiãc emeritów.
Ksãgòwô naju wszëtczich pòrëchòwa, radnélcowie przegłosowelë ùchwałã, że mòżemë jachac, ùrzãdnicë wszëtczim pasowné przepùstczi wëdelë, ksądz probòszcz pòbłogòsławił, òrganistka zaspiéwała „Alleluja”, a rëgnãlë më z najégò zataconégò na zbërkù swiata Pëlckòwa pòd Chònice.
Jedzemë, spiéwómë, gôdómë, smiejemë sã… jaż wtim cos grzmòtnãło a zasmierdza. Aùtobùs zrobił prrr prp p… a stanãlë më w pòlim…

Jo, pò prôwdze na latosy Zjôzd jachalë më z przigòdama – wicy jak 4 gòdzënë nama to z Lëzëna  zbawilo, ale na „Amen” w kòscëlë më sfórtowelë… Dali to szlo jak wiedno: przemôrsz, bina, piwkò a wòrzta na żetonë, bina, bùdë, góralsczé serczi, czôrno òd ògardowëch szormów, gôdczi a spiéwë…
Kò òbezdrzëta sami.

Chwôconé:

  Continue reading “Zjôzd Kaszëbów w Chònicach 2019”

Lëzëno: XX Zjôzd Kaszëbów

Za nama ju XX Zjôzd Kaszëbów, móże rzec: nômòcni chroniony Zjôzd w historëji Zjôzdów… A wszëtkò bez jednégò WÔŻNÉGÒ GÒSCA zez Warszawë. Kąsk dzyw a górz brôl, kò przódë lat téż WÔŻNY GÒSCE na Zjazdach biwalë, a taczi òchronë jaż nie bëlo. Në cëż, móże bëc tak, że chto mô nagrzészoné, ten mô strach.

Króm tegò wiodro bëlné, ùsmiónëch a redostnëch lëdzy jak wiedno hùrma, stojiszczów skòpicą, jedzeniô a picégò dosc, bél plac i do sadnieniô i do staniô i do tuńcowaniô i do graniô (w balã, w baszkã a na jinstrumeńtach wszelczich). Widzec bëlo, że Lëzëno baro dobrze sã przërëchtowalo… Nick, le gratulowac!

Kùńc gôdaniô, rôczã do òbzéraniô:

Continue reading “Lëzëno: XX Zjôzd Kaszëbów”

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.